บันทึกแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1 2558

แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 3.1 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด ข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด พนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 1 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2558

โครงการ:ชี้แจงการสอนงานด้านการทำงานเป็นทีม, การทำงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และระดับความสำเร็จการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

กระบวนการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารบน Website ของหน่วยงาน”


 


การประชุมชี้แจงการสอนงาน การประเมินผลระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี