บันทึกแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2 2558

แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 3.1 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด ข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด พนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2 ปี 2558

 

หลักฐานประกอบการประเมิน

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ

2.ประชุมคณะทำงาน

3.ประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร

4.ขออนุมัติโครงการ

5.ภาพเข้าร่วมกิจกรรม ทางศาสนา ตัวชี้วัด ผู้ใต้บังคับบัญชา 58

6.ประกาศประชาสัมพันธ์

7.ขอเชิญร่วมโครงการ

8.เชิญวิทยากร

9.รายชื่อผู้เข้ารับอบรม

10.ภาพเข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัด ผู้ใต้บังคับบัญชา 58

11.1แบบประเมินข้าราชการ(ก่อนอบรม)

11.2แบบประเมิน พนง.ราชการ(ก่อนอบรม)

11.3แบบประเมินข้าราชการ(หลังอบรม)

11.4แบบประเมิน พนง.ราชการ(หลังอบรม)

11.เฉลยแบบทดสอบ

12.สรุปผลการทำสอบความรู้

13.รายงานผลการประเมิน

14.การติดตามประเมินผลขรก.

15.การติดตามประเมินผลพนง.

16.หนังสือรายงานกองการเจ้าหน้าที่


แผนผังขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา