บันทึกแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 2.1 แผนความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 2.1 ผลความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 2.2 แผนสมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 2.2 ผลสมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 1 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 1 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2559

 

หลักฐานประกอบการประเมิน

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ

2.ภาพการประชุมคณะทำงาน

3.ขออนุมัติโครงการ

4.หนังสือเชิญวิทยากร

5.หนังสือเชิญประชุม

6.ขอความเห็นชอบดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

7.รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

8.ภาพข่าวกิจกรรม

9.เอกสารและแบบประเมินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี

10.ไฟล์เสียงบรรยายธรรม

11.รายงานผลสรุป

12.ติดตามประเมินผล

13.หนังสือรายงานกองการเจ้าหน้าที่


แผนผังขั้นตอนการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา