บันทึกแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งกองการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 2.1 แผนความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 2.1 ผลความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 2.2 แผนสมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 2.2 ผลสมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 3.1 และ 3.2 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 2 ปี 2559

แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2 ปี 2559

 

หลักฐานประกอบการประเมิน

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ

2.ภาพการประชุมคณะทำงาน

3.ขออนุมัติโครงการ

4.หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

5.ขั้นตอนการเข้าระบบ e-Learning

6.ประมวลภาพการอบรมด้วยกระบวนการอบรมออนไลน์

7.ใบประกาศผลการประเมิน

8.รายงานผลสรุป

9.หนังสือรายงานกองการเจ้าหน้าที่

10.ภาพการมอบใบประกาศนียบัตร 


การมอบใบประกาศนียบัตร
 ตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๒/๒๕๕๙
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี