แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 2 2560

แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2560

แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบการประเมินที่ 2 ปี 2558

แบบฟอร์มที่ 3.1 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด ข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2560

แบบฟอร์มที่ 3.2 แบบฟอร์มสรุปรายงานตามตัวชี้วัด พนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปี 2560

แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2 ปี 2560

โครงการที่พัฒนาโดดเด่นของหน่วยงานในรอบ 2/2560 คือ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม ๕ ส.

 

 

หลักฐานประกอบการประเมิน

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ

2. ประชุมคณะทำงาน

3. ขออนุมัติโครงการ

4. แจ้งอำเภอเข้าร่วมประชุม

5. รายชื่อผู้เข้าอบรม

6. เชิญวิทยากร

7. เฉลยแบบทดสอบ

7.1 แบบประเมินความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา "การรอบรู้เรื่อง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘" (ก่อนอบรม)

7.2 แบบประเมินความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา "การรอบรู้เรื่อง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘" (หลังอบรม)

8. สรุปผลการทดสอบความรู้

9. เอกสารการฝึกอบรม

10. รายละเอียดตัวชี้วัด

11. หนังสือรายงานกองการเจ้าหน้าที่ภาพการอบรม