การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

     • แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2563

     • แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน รอบที่ 2/2563

     • แบบฟอร์ม Checklist IDP แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 2/2563

 

 

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน

หลักฐานการวางแผน

     • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาบุคลากร

     • หนังสือเชิญประชุมข้าราชการ/พนักงานราชการ กำหนดวางแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563

     • รายงานการประชุม/ภาพประกอบการประชุม


หลักฐานการดำเนินการ

     • ขออนุมัติโครงการ พัฒนาตนเอง e-Learning หลักสูตร M12 : ภาวะผู้นำ (Leadership), M32 : มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

     • หนังสือแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา


หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

     • รายงานสรุปก่อนการศึกษา Pretest | หลังการศึกษา Posttest

     • รายงานการทำแบบทดสอบก่อนการศึกษา (Pretest)

     • รายงานการทำแบบทดสอบหลังการศึกษา (Posttest)

     • ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม


หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

     • หนังสือประเมินติดตามผลฯ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

     • สรุปรายงานผลการติดตาม/หลักเกณฑ์การคำนวณค่าคะแนน/แบบติดตามและความพึงพอใจ

     • แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานภาพการประชุมคณะทำงาน

 
 ภาพการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน