วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม เข้าร่วมดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร ประจำปี 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกระแจะ ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

 

  

    

 

 


 

     วันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่1/2559 และเยี่ยมชมการให้บริการคลินิกปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โดย ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอใกล้เคียง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนคุมกำเนิด และผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมื่นซ่อง หมู่ที่ 7 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

 

  

  

  

 

 


 

     วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

 

  

  

  

 

 


 

     วันที่ 16-17 ธันวาคม 2558 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการ Smart Farmer ต้นแบบ ปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

 

  

  

  

 

 


alt 

     วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี รับบริจาคโคเพศเมีย จำนวน 1 ตัว จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ตามโครงการ “ไถ่ชีวิตโค ปีการศึกษา 2558” เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ