pic025 

     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดฮาลาลในจังหวัดจันทบุรี

1. Zam's Meat Butcher จำหน่ายเนื้อโคสุรินทร์วากิว ตั้งอยู่ที่  6 ซอยหมู่บ้านศิริการ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.086-3607161

2. สยามแม็คโคร สาขาจันทบุรี จำหน่ายเนื้อโคขุน ตั้งอยู่ที่  21/11  หมู่ที่11 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-355240

3. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำหน่ายเนื้อโค ตั้งอยู่ที่ 1032  ตำบลท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.089-5427412

4. ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาจันทบุรี จำหน่ายเนื้อโค  ตั้งอยู่ที่ 22/107 หมู่ที่7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.039-313794

5. เทสโก้ โลตัส สาขาเมือง จำหน่ายเนื้อโค  ตั้งอยู่ที่ 25/4  ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.092-1592529

6. ร้านอาซานะห์  จำหน่ายเนื้อไก่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โทร.089-8314577

 

   

  

 


pic025 

     วันที่ 29 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 ราย ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตามโครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พร้อมศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บ้านปลา-ธนาคารปู) ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


pic025 

     วันที่ 16 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านวังกะแพร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี