pic025 

     วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดจันทบุรี ณ เทศบาลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี