pic025 

     วันที่ 20 มกราคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ ฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตามโครงการพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พร้อมศึกษาดูงาน