pic001

 

      วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบหมายให้นายฤหัส ไชยศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี, ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ และปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี รวมถึงคณะทำงาน เข้าตรวจสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ชนิดสุกร กฆ.1 โรงฆ่าสัตว์ของบริษัทหมู่บ้านหนองหว้า จำกัด สถานที่ตั้ง 18/18 ม.12 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี อัตรากำลังผลิต 300 ตัว/วัน

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  

   


pic025

 

      วันที่ 31 มีนาคม 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 3/2564 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดจันทบุรี  โดยมีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

  

   


pic025

 

      วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมปฎิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและประสานการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติที่ เทศบาลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ให้บริการสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 26 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

   


pic025

      วันที่ 26 มีนาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน" ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

     

  

   


pic025

 

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
     - มอบใบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดจันทบุรี  โดยมีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน