วันที่ 26  มีนาคม  2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field  day) ปี 2564 ณ. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) หมู่ที่ 8 ตำบลคลองพูล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี  และตรวจเยี่ยมเกษรตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จำนวน  5  ราย

 

 

 

  

 

   

   

    

 

 

   


   วันที่ 26 มีนาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม ตรวจติดตามฟาร์มสุกรรายย่อย จำนวน 7 ราย สุกร 36. ตัว พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคกลูตารัลดีไฮด์ Glutaraldehyde พื้นที่ตำบลท่าหลวง ตำบลวังแซ้ม  ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

 

 

  

 

   

   

    

 

 

 

 

   


   วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี จำนวน 30 ราย จำนวนไก่พื้นเมือง 2452 ตัว และออกติดตามโครงการรณรงค์ทำวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง  แจกวิตามิน,น้ำยาฆ่าเชื้อ และแนะนำการใช้ยาให้กับเกษตรกร

 

 

 

  

 

   

  

 

 

    

 

 

   


   วันที่ 26  มีนาคม  2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ตรวจเยี่ยมเกษรตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว ม.16 ต.แก่งหางแมว จำนวน  2  ราย สุกร 50 ตัว และเข้าร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแก่งหางแมว

 

 

 

  

 

   

   

    

 

  

 

   


   วันที่ 25 มีนาคม 2564  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม ตรวจสัตว์ก่อนเคลื่อนย้ายสุกร  ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะเข้า-ออกฟาร์มสุกร และตรวจติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร นางบุษบา  พรมนา หมู่ที่ 5 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี