วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมหมู่บ้านเหมืองแร่ หมู่ 9 ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี