วันที่ 28 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม อบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตร(ด้านปศุสัตว์) ปี 2563 โดยให้ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการเลี้ยงสัตว์ และการป้องกันโรค แก่เกษตรกรพื้นที่ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี