วันที่ 27 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่ อบรมเกษตรกรหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM)