วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขามและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ
นำเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมการจัดเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  หมู่ที่ 8  ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี