วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ปฏิบัติงานในกิจกรรมการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองเก็บตัวอย่าง cloacal swab พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคและให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงโรงเรือนให้เข้าระบบ Good Farming managemen (GFM)  รายใหม่ ม.9, 10 ต.สามพี่น้อง ม.3 เขาวงกต  ม.7 ต.พวา จำนวน 8 ราย 48 ตัวอย่าง