×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255412/11
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255412/09_2
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255410/18
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255410/13
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255409/20
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255407/29
JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvloctr/domains/pvlo-ctr.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/activity/255408/05
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255412/11
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255412/09_2
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255410/18
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255410/13
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255409/20
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255407/29
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/activity/255408/05

 

     วันที่ ๑๑ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นำคณะปศุสัตว์อำเภอ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริและโครงการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อนำประสบการณ์การเรียนรู้มาปรับใช้ในกิจกรรมปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ระหว่างข้าราชการในจังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน


    โดยเข้าศึกษาดูงานดังนี้
๑. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์บ้านเมืองราม ม.๔ ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน ของนางโฉมยงค์ สงวนศรี
๒. ศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่บ้านสักรุ่งเรือง ม.๖ ต.น้ำมวย อ.เวียงสา จ.น่าน โดยได้รับการต้อนรับจากประธานกลุ่มฯ สมาชิก ซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งหมด เป็นต้นแบบของกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ที่ผสมอาหารเลี้ยงไก่ไข่ใช้เองในกลุ่ม ซึ่งเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๘๐๐ ตัว
๓. เข้าศึกษาดูงานบ่อเกลือสินเธาว์ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ. โรงเรียนบ้านบ่อหลวง
๔. ศึกษาดูงานกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียน โดยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง
๕. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเพาะหนอนพันปี เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ณ.ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ม.๔ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายเฉลิมชัย สุรพันธ์พิชิต หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเยี่ยมชมกิจกรรม

          ข้าราชการ ปศุสัตว์อำเภอ ที่ร่วมโครงการศึกษาดูงาน เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ ประกอบด้วย
          ๑. นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
          ๒. นายจำเนียร โพธิ์เงิน ปศุสัตว์อำเภอมะขาม อาวุโส
          ๓. นายวิทยา ศรีนวลนัด ปศุสัตว์อำเภอนายายอาม อาวุโส
          ๔. นายจุรินทร์ สนธิ ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว อาวุโส
          ๕. นายวิสูตร แสงสว่าง ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ อาวุโส
          ๖. นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ ชำนาญงาน
          ๗. นายสมชาย เศรษฐ์เวคิน นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
          ๘. นายเฉลิมพล ศรีโพลา นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติงาน
          ๙. นางลักขณา วิรุณจิตต์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร


  {gallery}activity/255412/11{/gallery}

 

     วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๒  และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรนายายอาม เข้าดำเนินการจับกุมโรงฆ่าสุกร ที่บ้านเลขที่ ๔๙/๒ ม.๔ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี พบนางสมพร เจริญแพทย์ อายุ ๔๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวซึ่งรับเป็นเจ้าของ โดยพบวัตถุหลักฐานการกระทำความผิด คือ  
          ๑. ซากสุกร จำนวน ๑๔๐ กิโลกรัม ได้ดำเนินการยึดและทำลายซากสุกร
          ๒. สุกรมีชีวิต จำนวน ๑๑ ตัว ได้กักสัตว์ไว้และเก็บปัสสาวะส่งตรวจหาสารต้องห้าม

     โรงฆ่าสุกรดังกล่าวได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตร ๑๕ ผู้ใดมีความประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้แจ้งจำนวนสัตว์ที่จะฆ่าและวันและเวลาที่จะดำเนินการฆ่าและชื่อโรงฆ่าสัตว์ตามแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศบทกำหนดโทษ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษ คือ ถ้าเป็นสัตว์นอกเหนือจากโคหรือกระบือปรับตัวละไม่เกิน สองพันห้าร้อยบาท เรียงตามจำนวนที่ฆ่า จำคุกไม่เกินสามเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ


  {gallery}activity/255412/09_2{/gallery}

 

    วันที่ 13 ตุลาคม 2554 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเกษตรกร และสถานประกอบการผู้เลี้ยงสัตว์ บริจาคกระสอบอาหารสัตว์ให้กับจังหวัดจันทบุรี โดยนายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้รับมอบ เพื่อใส่ทรายและหินคลุกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 

  

  

   


  {gallery}activity/255410/13{/gallery}

 

    วันที่ 18 ตุลาคม 2554 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายสมชาย เศรษฐ์เวคิน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เพื่อออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่ 1/2555 ณ วัดโป่งแรด ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

     


  {gallery}activity/255410/18{/gallery}

    วันที่ 20 กันยายน 2554 นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารเพื่อความยั่งยืนของศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายรัตนไกร ตันศรีวงษ์ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด เพื่อรายงานการผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฯในรอบปี2554 และระดมความคิด หาแนวทางการขับเคลื่อนในปีต่อไป เพื่อความยั่งยืน ของศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี

 

  

 

  


  {gallery}activity/255409/20{/gallery}