วันที่ 21 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต2 ดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการสร้างผลงานให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ส่งเข้าคัดเลือก 2 ประเภท คือ ประเภทพันธุกรรมและเทคโนโลยี และประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธู์