วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม
ปฏิบัติงานตอนสุกรเพศผู้จำนวน 5 ตัว ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี ม.8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม
จ.จันทบุรี