ทำเนียบผู้บริหาร

ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

 

 
นายวิโรจน์  ประยูรวิวัฒน์   ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
นายวิบูลย์  เลิศวัฒนาสมบัติ  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2557-2559
นายรัตนไกร  ตันศรีวงษ์   ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2552-2557
นายกมล  ริมคีรี  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2541-2552
นายพงศ์ศักดิ์  ถิระเกียรติ   ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2538-2541
นายประมวล  ดวงศรี  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2537-2538
นายนิยม  แปลงมาลย์   ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2533-2537
นายศิลป์  เปรมฤทัย  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2530-2532
นายพล  จันทวัฒน์   ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2527-2530
นายจรินทร์  สอนหลักทรัพย์  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2524-2527
นายสาโรช  จันทะกุล  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2522-2524
นายบรรพต  ศรีนุกุล  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519-2522
นายกอง  วิเชียรเพริศ   ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2518-2519
นายพิทักษ์  อุกฤษฎ์  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2514-2518
นายสวัสดิ์  หรูสกุล   ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2506-2514
นายชอบ  ชงัดเวช  ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เมื่อปี พ.ศ.2499-2506