การศึกษาระดับของปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงจากผลการตรวจตัวอย่างปัสสาวะสุกรและความแตกต่างของผลการตรวจตัวอย่างปัสสาวะสุกรที่เก็บจากฟาร์มเลี้ยงสุกร ...อ่านรายละเอียด