pic025

 

      วันที่ 23 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ร่วมปฎิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและประสานการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติที่ เทศบาลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
ให้บริการสุนัขและแมวรวมทั้งสิ้น 26 ตัว