pic001

 

     วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด ที่ส่งมาจากฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมสอยดาว ผลการตรวจสอบปริมาณน้ำนมดิบ ไม่พบความผิดปกติ ซึ่งมีฟาร์มโคนมส่งน้ำนมดิบจำนวน 65 ฟาร์ม มีปริมาณน้ำนมดิบประมาณ 16 ตัน/วัน