pic001

 

     วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้ำใส ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายนพดล อิงประภานนท์ ปศุสัตว์อำเภอสอยดาว พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการส่งเสริมและติดตามการเลี้ยงปศุสัตว์ ในพื้นที่อำเภอสอยดาว ดังนี้
1.ติดตามการใช้เครื่องจักร(รถยกล้อยาง)โครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ แปลงใหญ่ประชารัฐโคนมนมสอยดาว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.ร่วมคัดเลือก Key Farm เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ได้แก่นายนุกูล หาญชัย (นุกุลฟาร์ม)เพื่อพัฒนาเป็นฟาร์มโคนมต้นแบบที่ดี
3.ร่วมติดตามการดำเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 และการส่งคืนเงินกู้ยืมของเกษตรกรให้ครบตามกำหนด แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านเตาถ่าน ต.ทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว