pic001

 

     วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 น. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ โดยนางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง จพง.สัตวบาลปฏิบัติงาน พร้อมด้วย น.ส.จีรวรรณ สาระทัศนานันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี และนายนที มาทรัพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วม ปีพ.ศ.2564 ที่ตำบลพลับพลา และตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อสำรวจและกำหนดจุดอพยพสัตว์ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย เป็นต้น