pic001

 

     วันที่ 30 มีนาคม 2565เวลา 10.00น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนาน เทศบาลตำบลทรายขาว และน.สพ.จิรวัฒน์ ศิริเจริญสุขศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายนพดล อิงประภานนท์ ปศุสัตว์อำเภอสอยดาว ลงพื้นที่ ตรวจประเมิน สถานที่ชำแหละเนื้อสัตว์ใน อ.สอยดาว รวม 2 แห่ง ได้แก่ สถานที่ชำแหละเนื้อไก่ ของ นายชุมพล มาลี ต.ปะตง กำลังการผลิต 150 ตัวต่อวัน และสถานที่ชำแหละเนื้อโค ของนายอารีย์ ลอยเกตุ ต.ทุ่งขนาน กำลังการผลิต 1 ตัวต่อวัน ให้มีกระบวนการชำแหละเนื้อสัตว์ถูกสุขลักษณะ และถูกต้องตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ที่กำหนดให้มีรั้วกั้นป้องกันบุคคลภายนอกและสัตว์พาหะนำโรคเข้าไปภายในอาคารได้ โครงสร้างอาคารมีความแข็งแรงทนทาน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ มีบริเวณรวบรวมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม มีการระบายน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาด มีมาตรการป้องกันไม่ให้เนื้อสัตว์ปนเปื้อนสิ่งสกปรก จัดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำสถานที่เพื่อตรวจโรคสัตว์ที่มีชีวิต และตรวจเนื้อสัตว์ก่อนนำออกไปจำหน่ายในตลาด รวมทั้งมีการขนส่งเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ โดยคณะกรรมการจะเร่งตรวจประเมินสถานที่ชำแหละเนื้อสัตว์ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด รวม 20 แห่ง ให้เสร็จภายในเดือน เม.ย.65 เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค