pic001

 

     วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ร่วมกับนางสาวประภาพรรณ ครองเคหา เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางสาวกรกต เชื้อสาย จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏโดยมีอาจารย์ปาริชาต ปุระมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ต. คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฏ จำนวน 2 ฟาร์ม คือ ฟาร์มนางอรทัย สิทธิเวช และฟาร์มนางสันติพร องอาจ เพื่อศึกษาข้อมูลในการดำเนินการที่จะส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ให้มีความยั่งยืนและสามารถต่อยอดในด้านปศุสัตว์ต่อไป