pic001

 

     วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายไมตรี จุปะนะเต ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ ม.10 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่แปลงป่าจันตาแป๊ะ อ.แก่งหางแมว ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ มีนายสุรชัย จอกทอง ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 เป็นประธานกลุ่ม สมาชิก 13 ราย โดยได้สนับสนุนไก่พื้นเมือง ให้กลุ่มเกษตรกร เป็นไก่แม่พันธุ์ 120 ตัว ไก่พ่อพันธุ์ 10 ตัว รวม 130 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารสัตว์ ถังหมักถนอมพืชอาหารสัตว์ รองเท้าบู้ท อ่างจุ่มเท้า นำ้ยาฆ่าเชื้อโรค และวัสดุปรับปรุงโรงเรือน สำหรับการเลี้ยงไก่พื้นเมือง แม่ไก่จะฟักไข่เอง แม่ไก่ 1 ตัว ให้ผลผลิตลูกไก่เฉลี่ย 10 ตัว เลี้ยง 3-4 เดือน จนได้น้ำหนักประมาณ 1.2 กิโลกรัม ขายราคา 80 บาทต่อกิโลกรัม ในตลาดชุมชน ซึ่งมีความต้องการบริโภคเนื้อไก่มาก สร้างรายได้ประมาณ 50,000 บาทต่อปี การเลี้ยงให้อาหารสำเร็จรูป ร่วมกับข้าวเปลือก หญ้า ถั่ว กล้วย ซึ่งปลูกได้ในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ จึงช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร ลดปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหาที่ดินทำกิน และเป็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง