pic001

 

     วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอขลุงและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน ออกปฏิบัติงานโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกครั้งที่ 2/2565 ของกรมปศุสัตว์ โดยเก็บตัวอย่างซีรัมในไก่ที่เลี้ยงหลังบ้าน และประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ให้กับผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง เนื่องจากในช่วงนี้ สภาพอากาศแปรปรวน ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง ทำให้สามารถติดเชื้อได้ง่าย โดยได้ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกร เฝ้าระวัง สำรวจโรคระบาดของสัตว์ปีก และให้คำแนะนำเกษตรกรในการเข้มงวดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมากขึ้น ตามระบบการป้องกันโรค ได้แก่ การหมั่นทำความสะอาด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณโดยรอบที่เลี้ยงสัตว์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และได้แจ้งเตือนสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในต่างประเทศ รวมถึง การให้เกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิด หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการอย่างใกล้ชิด