pic001

 

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. น.สพ.ประหยัด เข่งค้า นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์  นายทยากร เพ็ชร์ผ่อง ปศุสัตว์อำเภอนายายอาม และนายสุนทร บุญมีมาก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  นางชญาภา กลางเนิน นักวิชาการสัตวบาล นายฐานภพ พวงสมัย นักวิชาการสัตวบาล ลงพื้นที่ ตำบลวังใหม่ และตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และจำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) จำนวน 2 ร้าน