nso

pic001

 

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอนายายอาม นายธเนศ โพธิ์ทอง ผู้อำนายการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์จันทบุรี นายทยากร เพ็ชรผ่อง ปศุสัตว์อำเภอนายายอาม นายณัฐธวัช ผู้ล้ำเลิศ พัฒนาการอำเภอนายายอาม นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายโกษา รุ่งโรจน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างข้าม นายพิษณุ แสงมณี กำนันตำบลช้างข้าม และนายนิวัฒน์ แสงเอี้ยง ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 29/1 ม.12 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม ของนายยวง โชติแสง ส่งมอบพันธุ์เป็ดไข่บางปะกง  จำนวน 30 ตัว ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์จันทบุรี อาหารสำเร็จรูป ถังใส่น้ำ ถังใส่อาหาร วิตามิน ยาปฏิชีวนะ และเมล็ดพันธุ์ผัก รวมทั้งได้มอบไข่ไก่ จำนวน 60 ฟอง เพื่อเป็นอาหารในครัวเรือน ปัจจุบัน นายยวง โชติแสง อายุ 79 ปี มีปัญหาตกเกณฑ์ด้านรายได้ โดยมีรายได้ต่อปีไม่ถึง 38,000 บาท รายได้มาจากการรับจ้างสีข้าวด้วยเครื่องสีข้าวโบราณ แลกกับรำและแกลบนำไปขาย โดยสีข้าวได้แกลบ 5 ถุง ขายถุงละ 20 บาท มีรายได้วันละ 100 บาท การได้รับพันธุ์เป็ดไข่ จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มจากการขายไข่ ทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง