nso

pic001

 

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี บูรณาการกับหน่วยงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ประกอบด้วย น.สพ.สักรินทร์ เนื้อทอง ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 จ.ฉะเชิงเทรา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี  สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จันทบุรี สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี และน.สพ.ประหยัด เข่งค้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว ซึ่งมีโครีดนม 1,200 ตัว ปริมาณน้ำนมดิบ 14 ตันต่อวัน และสหกรณ์โคนมเมืองจันท์ จำกัด  อ.มะขาม ซึ่งมีโครีดนม 100 ตัว ปริมาณน้ำนมดิบ 0.9 ตันต่อวัน โดยคณะทำงานได้ตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคในศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมใน จ.จันทบุรี ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เพื่อให้ทราบปริมาณน้ำนมที่แท้จริง ของสหกรณ์โคนม ย้อนหลังแต่ละเดือนใน 1 ปี จำนวนสมาชิก จำนวนโครีดนม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการปริมาณน้ำนมโคได้อย่างถูกต้อง เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป