pic001

 

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายกันยวิชญ์ กันจินะ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี นายวุฒิชัย ศรีภา หัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายสมชาย จันทร์สำราญ เจ้าพนักงานสัตวบาล ลงพื้นที่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่เล็กฮอร์น ต.ทรายขาว อ.สอยดาว เสริมสร้างความรู้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กระบวนการ สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูป และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สวยงาม พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ในการแปรรูป รวมทั้งจะดำเนินการขอขึ้นทะเบียนไก่ย่างกระวาน เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนหรือ OTOP ต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสอยดาว ซึ้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไก่ย่างจากเดิมขายราคา 150 บาทต่อตัว เพิ่มเป็นราคา 300 บาทต่อตัว จึงช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี สำหรับกระวานเป็นสมุนไพรที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ป่าเขาดิบชื้น โดยกระวานที่มีแหล่งปลูกในจังหวัดจันทบุรี เป็นกระวานที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย กระวานถือเป็นพืชล้มลุกที่มีความสูงประมาณ 3 เมตร มีลำต้นเป็นเหง้าหรือหัวใต้ดิน มีสรรพคุณแก้ธาตุพิการ  บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน ขับเลือด ฟอกโลหิต ขับของเสียและสารพิษออกจากร่างกาย แก้ลมสันนิบาต แก้ไข้เซื่องซึม ช่วยทำให้ฟื้นไข้เร็วขึ้น และบำรุงกำลัง กระวานก็มีส่วนช่วยเสริมให้รสชาติของอาหารโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ หอมน่าทานมากยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัยสูง แม้เราจะทานกระวานในปริมาณมากก็ตาม