pic001

 

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี นายวุฒิชัย ศรีภา หัวหน้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว นายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายสมชาย จันทร์สำราญ เจ้าพนักงานสัตวบาล อำเภอสอยดาว จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว โดยเชิญชวนประชาชน บริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนม ตามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปี เป็น วันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day เพื่อให้ประเทศสมาชิกและองค์กรต่างๆให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม ในปี 2565 ได้กำหนดรูปแบบภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” หรือ Strengthen Immunity by Drinking Milk , Everyday for Everyone in Every Menu # World Milk Day # Enjoy Dairy” จากสถิติการบริโภคนม พบว่าคนไทยบริโภคนม 18 ลิตร/คน/ปี หรือสัปดาห์ละ 2 แก้ว  เท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกถึง 6 เท่า ซึ่งค่าเฉลี่ยการบริโภคนมของคนทั่วโลก คือ 113 ลิตร/คน/ปี  ค่าเฉลี่ยการบริโภคนมของคนเอเชีย คือ 66 ลิตร/คน/ปี คนยุโรป 274 ลิตร/คน/ปี คนอเมริกาเหนือ 237 ลิตร/คน/ปี และคนลาตินอเมริกา 124 ลิตร/คน/ปี ประเทศไทย จึงตั้งเป้าหมายจะเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยจากเดิม 18 ลิตร/คน/ปี ให้เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 เนื่องจากนมมีโปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยสร้างกระดูกและฟัน นมมีความสำคัญต่อพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็ก นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้อุตสาหกรรมนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย