pic001

 

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี  พร้อมน.สพ.ประหยัด เข่งค้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์  ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อ.เมืองจันทบุรี ซึ่งได้รับนมโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน จากสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด วันละ 1,405 ถุงหรือกล่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูและนักเรียนด้านอาหารศึกษา(Food Education)เกี่ยวกับนมโรงเรียน และให้ครูคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 3 คน เป็น ยุวชน สายตรวจนมโรงเรียน ทำหน้าที่ช่วยเหลือครู ในการตรวจสอบนมโรงเรียน ที่ได้รับเป็นนมถุงหรือนมพาสเจอร์ไรส์ และนมกล่องหรือนม ยู เอช ที โดยตรวจสอบตั้งแต่รถที่ขนส่งนมโรงเรียน จนถึงสถานที่เก็บรักษานม นอกจากนี้ ยังตรวจสอบคุณภาพน้ำนมก่อนให้เพื่อนนักเรียนดื่ม โดยเทน้ำนมใส่แก้วใส ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพเบื้องต้น ได้แก่ น้ำนมต้องมีสีขาวข้น ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีตะกอน หรือไม่แยกชั้น และไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งหากยุวชน สายตรวจนมโรงเรียน ตรวจพบปัญหาต่างๆดังกล่าว จะแจ้งครูให้ทราบทันที เพื่อระงับการแจกจ่ายนมให้เด็กนักเรียน ป้องกันปัญหาคุณภาพนมโรงเรียนที่จะส่งผลต่อ สุขภาพของเด็กนักเรียน