pic001

 

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว ตรวจต่ออายุสถานพยาบาลสัตว์แก่งหางแมวรักษาสัตว์ เป็นไปตามกฎ ระเบียนและมาตรฐานกรมปศุสัตว์