pic001

 

     วันที่ 6 กรกฏาคม  2565 เวลา 09.30น.  น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายภานุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม โดยนายวิชา พุทธศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ,นายอลงกต ทองวิเวก เจ้าพนักงานสัตวบาล ,นางสายัญ รักษา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2565 (กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านทุ่งบอน) พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อฉีดพ่นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่
โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ ในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ เกิดทักษะและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ไก่ไข่ พร้อมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โดยปฏิบัติตามระบบฟาร์มที่มีระบบการป้องโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good farm management ( GFM ) พร้อมให้คำแนะนำ  ด้านการจัดการฟาร์ม  ด้านระบบการป้องกันโรคระบาดสัตว์   การให้อาหารและการผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ