pic001

 

     วันที่ 6 กรกฏาคม  2565 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์ชาติชาย  ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้คณะทำงานกิจกรรม 5ส ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ซึ่งผู้แทนคณะทำงานกิจกรรม 5ส ประกอบด้วย นางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ นายณัฐพ พุฒเมือง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และนางสุภาพร จันทวิสูต นักวิชาการสัตวบาล ได้ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอขลุง และอำเภอแหลมสิงห์ เพื่อเป็นพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของกิจกรรม 5ส โดยคณะกรรมการฯ มีแผนการตรวจติดตามทุกอำเภอแล้วเสร็จในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565