pic001

 

     วันที่ 7 กรกฏาคม  2565 เวลา 09.30น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายภาณุ อินทฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของนายสุรินทร์ รัดรอดกิจ ตั้งอยู่ บ้านชำตาเรือง เลขที่ 3/1 ม.1 ต.  คลองพูล อ.เขาคิชฌกูฏ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านปศุสัตว์ดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 เพื่อถอดภูมิปัญญาในการผลิตน้ำหมักชีวภาพของศูนย์ฯนำไปเผยแพร่สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายอื่น ภายในศูนย์ฯมีการเลี้ยงไก่ไข่ ประมาณ 200 ตัว ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ย 120 ฟองต่อวัน ขายคละขนาดในราคา 4 บาทต่อฟองในตลาดชุมชน ทำให้มีรายได้ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตมี 2 สูตร ได้แก่ น้ำหมักชีวภาพสูตรจากผลไม้สุก ผลิตจากมะละกอสุก กล้วยน้ำว้าสุก ฟักทอง สับปะรด หัวเชื้อ EM และกากน้ำตาล ส่วนน้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง ผลิตจาก บอระเพ็ด สะเดา  มะกรูด กากน้ำตาล และหัวเชื้อ EM ผสมตามสูตรใส่ถังหมักขนาด 200 ลิตร เติมน้ำให้เต็มถังแล้วปิดฝา หมักในถัง นาน 90 วัน กรองเอาเฉพาะน้ำหมักไปใช้ น้ำหมักชีวภาพสูตรผลไม้สุกใช้ฉีดพ่นตามพื้นดินในโรงเรือนเลี้ยงไก่ ช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์หรือน้ำเสียจากโรงเรือนไก่ได้ ลดจำนวนของจุลินทรีย์ก่อโรค เสริมภูมิต้านทานโรค ทำให้สัตว์แข็งแรง ส่วนน้ำหมักชีวภาพสูตรไล่แมลง ช่วยไล่แมลงที่มารบกวนสัตว์เลี้ยง ได้แก่ แมลงวัน ยุง เห็บ และขัดขวางการเจริญเติบโตของหนอนแมลงต่างๆ โดยควรฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพให้ทั่วโรงเรือนเลี้ยงไก่ อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เกษตรกรผู้สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ในศูนย์ฯได้ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน