pic001

 

     วันที่ 7 กรกฏาคม  2565 เวลา 9.30 น. นายชาติชาย  ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้คณะทำงานกิจกรรม 5ส ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการตรวจติดตามผลการดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ซึ่งผู้แทนคณะทำงานกิจกรรม 5ส ประกอบด้วย นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน นางชญาภา กลางเนิน นักวิชาการสัตวบาล และนางสาวกนกวรรณ  บุบพะวงษ์ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม 5ส ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว เพื่อเป็นพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน พร้อมส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของกิจกรรม 5ส โดยคณะกรรมการฯ มีแผนการตรวจติดตามทุกอำเภอแล้วเสร็จในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565