pic001

 

     วันที่ 8 กรกฏาคม  2565 เวลา 11.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมน.สพ.ประหยัด เข่งค้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนางอนงค์ ธรรมเกษร ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ ลงพื้นที่ โรงงานผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ชนิดปลาป่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สงวนสินปลาป่น ตั้งอยู่ เลขที่ 61 ม.4 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ กำลังการผลิตสูงสุด 2 ตันต่อชั่วโมง เพื่อตรวจสอบให้ผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้แก่ มีใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ จัดให้มีป้ายแสดงสถานที่ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ และติดตั้งป้ายในที่เปิดเผย  อาหารสัตว์ ต้องมีทะเบียนถูกต้อง อาหารสัตว์ ต้องไม่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ  มีฉลากครบถ้วน และภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่ฉีกขาด การจัดวางอาหารสัตว์ต้องมีฐานรอง และต้องไม่วางใกล้กับสารเคมีหรือสารอันตราย ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี อันจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้ใช้ปลาป่นไปผสมเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีสารอันตรายตกค้าง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ผลิตอาหารสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ