pic001

 

     วันที่ 12 กรกฏาคม 2565 จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด น.สพ.ประหยัด เข่งค้า หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  นายสุนทร บุญมีมาก เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่ชำแหละเนื้อสุกร ของเทศบาลเมืองจันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี กำลังการผลิต 30 ตัวต่อวัน มีนายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ให้การต้อนรับ และสถานที่ชำแหละสุกรและโค ของนายสมเกียรติ จังเกตุทอง อ.นายายอาม กำลังการผลิตสุกร 15 ตัวต่อวัน โค 1 ตัวต่อวัน ให้มีกระบวนการชำแหละเนื้อสัตว์ถูกสุขลักษณะ และถูกต้องตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ที่กำหนดให้มีรั้วกั้นป้องกันบุคคลภายนอกและสัตว์พาหะนำโรคเข้าไปภายในอาคารได้ โครงสร้างอาคารมีความแข็งแรงทนทาน เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ มีบริเวณรวบรวมมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม มีการระบายน้ำทิ้งที่มีประสิทธิภาพ มีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนที่สะอาดและส่วนที่ไม่สะอาด มีมาตรการป้องกันไม่ให้เนื้อสัตว์ปนเปื้อนสิ่งสกปรก จัดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำสถานที่เพื่อตรวจโรคสัตว์ที่มีชีวิต และตรวจเนื้อสัตว์ก่อนนำออกไปจำหน่ายในตลาด รวมทั้งมีการขนส่งเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเนื้อสัตว์แก่ผู้บริโภค