pic001

 

     วันที่ 18 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายเจษฎา สีสุธก เจ้าพนักงานสัตวบาล ประจำปศุสัตว์ อ.ขลุง ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ม.6 ต.บางชัน อ.ขลุง ติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มี ดต.ภุชงค์ เทพมงคล เป็นครูผู้ดูแลการเลี้ยงสัตว์ ในโรงเรียนเลี้ยงเป็ดเทศ จำนวน  5 ตัว ได้ไข่เป็ดแล้วประมาณ 50 ฟอง เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 86 ตัว ได้ไข่ไก่ประมาณ 50 ฟองต่อวัน  นำผลผลิตไปเป็นอาหารกลางวันสัปดาห์ละ 3 วัน แก่เด็กนักเรียนที่มีจำนวน 90 คน ขายไข่ไก่ให้ผู้ปกครองราคา 100 บาทต่อแผง นำรายได้เข้ากองทุนเลี้ยงสัตว์ ได้มอบวิตามิน ยาถ่ายพยาธิ เพื่อบำรุงสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำแก่ครูและนักเรียน ในการดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน การวางแผนการผลิตสัตว์ การบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้สามารถเลี้ยงสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการมูลสัตว์ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์  ขยายผลสู่ชุมชนต่อไป