pic001

 

     วันที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี บูรณาการร่วมกับนายธเนศ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี นายกชพรรณ บุญส่ง นายกเทศมนตรีตำบลพวา นายอนงค์ สมคิด ที่ปรึกษาสหกรณ์โคเนื้อแก่งหางแมว จำกัด น.สพ.ณัฐพล พุฒเมือง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายไมตรี จุปะนะเต ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค.65 ณ บ้านคลองพลอย ม.4 ต.พวา อ.แก่งหางแมว ซึ่งมีเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ 10 ราย เลี้ยงโคเนื้อ ประมาณ 100 ตัว กิจกรรมประกอบด้วย การเสริมสร้างความรู้ด้านโรคระบาดสัตว์ การควบคุม ป้องกันโรคสัตว์ การพัฒนาพันธุ์สัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ มอบหญ้าแห้งอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ จากนั้น ลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพสัตว์  รักษาพยาบาลสัตว์ กำจัดพยาธิภายในและภายนอก ให้ยาบำรุงสุขภาพ และพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณคอกสัตว์ของเกษตรกร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และการป้องกันโรคสัตว์ สัตว์ของเกษตรกรได้รับการพัฒนาสุขภาพและรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการลดการป่วย การตายของสัตว์