pic025

 

      วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2564 เพื่อมอบนโยบาย ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติงาน ของทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
     - มอบใบเกียรติบัตรให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดจันทบุรี  โดยมีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน