สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีกำหนดจัดงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00น.
- ให้บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี
- ผ่าตัดทำหมันทั้งสุนัขและแมว ฟรี
- ให้บริการรักษาสัตว์

corruption