บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 
     
ฝ่ายบริหารทั่วไป          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 0
นางลักขณา วิรุณจิตต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวพนิดา ฟูคณะ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางอนงค์ ธรรมเกษร
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
     
นายพลากรณ์ อนันตศรี
จ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์
นางสาวอุไร เจริญพร
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
นางสาวอรกัญญา ยุทธวิชัย
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 14
นายสมชาย บัวเกตุ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์
นายกิ่งเพชร ฆารโสภณ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นายภูวดล สกุลกิตติมากร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
     
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 17
นายรุ่งยศ ถาวรายุศม์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายจิราวัฒน์ ศิริเจริญสุขศรี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวชญาภา กลางเนิน
นักวิชาการสัตวบาล
     
   
นายฐานภพ พวงสมัย
นักวิชาการสัตวบาล
   
     
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 16
นายสมชาย เศรษฐ์เวคิน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพปศุสัตว์
นางสาวธีราพร ศิราไศรย
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายวุฒิพงษ์ สุนาพันธ์
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
     
นายอลงกรณ์ ธุระทำ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางนันทนา พวงสุนทร
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายอลงกต ทองวิเวก
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
   
นายพงษ์พันธ์ อินสุข
พนักงานบันทึกข้อมูล
   
     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 14
นายภาณุ อินทฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์
นางจีรวรรณ สาระทัศนานันท์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นางสุภาพร จันทวิสูตร
นักวิชาการสัตวบาล
     
นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศุภรดา ไขศรี
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายสุทธิคุณ แซ่ลิ้ม
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
     
   
นายนัธวุฒิ กิจชล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายรัชช์ นามกร
ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรีอาวุโส
นายนที มาทรัพย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายวุฒิ อาภรณ์รัตน์
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขลุง          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ว่าง
ปศุสัตว์อำเภอขลุง
นายเจษฎา สีสุธก
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวสุนันทา ใสจันทึก
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิทยา สุจิรวรกุล
ปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่อาวุโส
นายพรพิทักษ์ พลารักษ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวณภัทร ศิริมงคล
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอดิเรก จันทะศิลา
ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อนชำนาญงาน
นางสาววลีรัตน์ อินทเวช
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายทวีศักดิ์ วงศ์อุดม
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวินัย บุตรดี
ปศุสัตว์อำเภอมะขามอาวุโส
นายวิชา พุทธศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายอนนท์ ศรีบัวสด
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิสูตร แสงสว่าง
ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ชำนาญงาน
นายสิริกร กรทรัพทย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายประยุทธ์ ชายหาด
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
   
นายเกษมศักดิ์ พุ่มคำ
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายนพดล อิงประภานนท์
ปศุสัตว์อำเภอสอยดาวอาวุโส
นายชุติเทพ ภูมิพันธุ์
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นายสมชาย จันทร์สำราญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
   
นางสาวอาภาพรณ์ ฟองดี
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายชัชวาล สืบซึ้ง
ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว
นายภรัณยู สาระคำ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายหาญ แก้วนุ่ม
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม         ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิทยา ศรีนวลนัด
ปศุสัตว์อำเภอนายายอามอาวุโส
นางสาวสุกัญญา คำอ่อน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายนิกร ศรีเสริม
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ         ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง
ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏชำนาญงาน
นางสาวประภาพรรณ คลองเคหา
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายสิทธิชัย ฉัตรเงิน
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์