บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
นายวรากร จิตรหลัง
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 
     
ฝ่ายบริหารทั่วไป          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 0
นางลักขณา วิรุณจิตต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวพนิดา ฟูคณะ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางอนงค์ ธรรมเกษร
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
     
นายประกอบ สุขมหันต์
 จ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์
นางสาวอุไร เจริญพร
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
นางสาวธนาภรณ์ ฉัตรวิไล
 จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 14
นายกิ่งเพชร ฆารโสภณ
ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
นางสาวธมลวรรณ  ตรียมณีรัตน์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
     
 
 
นายภูวดล สกุลกิตติมากร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
 
     
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 17
นายรุ่งยศ ถาวรายุศม์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
นายจิรวัฒน์ ศิริเจริญสุขศรี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวชญาภา กลางเนิน
นักวิชาการสัตวบาล
     
 
นายฐานภพ พวงสมัย
นักวิชาการสัตวบาล
นายสิทธิชัย พาหุพันธ์ 
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
     
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 16
นายสมชาย เศรษฐ์เวคิน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
นายณัฐพล พุฒเมือง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวธีราพร ศิราไศรย
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
นายวุฒิพงษ์ สุนาพันธ์
 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายอลงกรณ์ ธุระทำ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายอลงกต ทองวิเวก
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
นางนันทนา พวงสุนทร
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวอัจฉรา  กวีรักษ์
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
นายนันทภพ ยอดธงทองคำ
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
 
นายรชานนท์ วชิรวรพงศ์
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
 นางสาวธิดารัตน์ เลิศฤทธิ์สมบูรณ์
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
 
     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 14
นายภาณุ อินทฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นางสุภาพร จันทวิสูตร
นักวิชาการสัตวบาล
     
นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศุภรดา ไขศรี
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวสุกัญญา คำอ่อน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
 
นายนัธวุฒิ กิจชล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายสุทธิคุณ แซ่ลิ้ม
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์
 ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี
นายนที มาทรัพย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสระแสน
บริการงานด้านสัตวบาล
     
 
 
 
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
 
 
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขลุง          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิสูตร แสงสว่าง
 ปศุสัตว์อำเภอขลุงอาวุโส
นายเจษฎา สีสุธก
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวสุนันทา ใสจันทึก
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิทยา สุจิรวรกุล
ปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่อาวุโส
นายพรพิทักษ์ พลารักษ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอดิเรก จันทะศิลา
ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อนชำนาญงาน
นางสาววลีรัตน์ อินทเวช
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวินัย บุตรดี
ปศุสัตว์อำเภอมะขามอาวุโส
นายวิชา พุทธศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายกิ่งเพชร ฆารโสภณ
 ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ชำนาญงาน
นางสาวสิริกร กรทรัพย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายนพดล อิงประภานนท์
ปศุสัตว์อำเภอสอยดาวอาวุโส
นายชุติเทพ ภูมิพันธุ์
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นายสมชาย จันทร์สำราญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
   
นางสาวอาภาพรณ์ ฟองดี
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมวอาวุโส
นางสาวสุนิสา  ชอบสูงเนิน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายหาญ แก้วนุ่ม
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม         ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปศุสัตว์อำเภอนายายอามอาวุโส
นายสุนทร บุญมีมาก
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นายนิกร ศรีเสริม
จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ         ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง
ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏชำนาญงาน
นางสาวประภาพรรณ ครองเคหา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

 จ้างเหมาทำงานช่วยงานด้านสัตวแพทย์