บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 
     
ฝ่ายบริหารทั่วไป          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 0
นางลักขณา วิรุณจิตต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวพนิดา ฟูคณะ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวกนกวรรณ บุบพะวงษ์
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
 
นายประกอบ สุขมหันต์
 จ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์
นางสาวอุไร เจริญพร
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
 
     
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 14
 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
สพ.ญ.นพสิริ  นาคสิทธิวงษ์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายประดิษฐ์พงษ์ วงษ์เพ็ง
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
     
 
 
นายภูวดล สกุลกิตติมากร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
 
     
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 17

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวชญาภา กลางเนิน
นักวิชาการสัตวบาล
     
 
นายฐานภพ พวงสมัย
นักวิชาการสัตวบาล
นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสระแสน 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
     
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 16

 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
น.สพ.ณัฐพล พุฒเมือง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นางสาวธีราพร ศิราไศรย
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
นายวุฒิพงษ์ สุนาพันธ์
 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายอลงกรณ์ ธุระทำ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายอลงกต ทองวิเวก
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
นางนันทนา พวงสุนทร
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวอัจฉรา  กวีรักษ์
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
นายนันทภพ ยอดธงทองคำ
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
   
นายบุณยกร ไขศรี
จ้างเหมาบริการงานด้านวิทยาศาสตร์
   
     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 14
นายภาณุ อินทฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์
นายสุนทร บุญมีมาก
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นางสุภาพร จันทวิสูตร
นักวิชาการสัตวบาล
     
นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศุภรดา ไขศรี
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวสุกัญญา คำอ่อน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
 
นายนัธวุฒิ กิจชล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายสุทธิคุณ แซ่ลิ้ม
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์
 ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี
นายนที มาทรัพย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 นางสาวจิราภรณ์ คงรอด
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
No image
 
 
 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
 
 
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขลุง          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No image
นายอยุทธ รจนากูล
 ปศุสัตว์อำเภอขลุงอาวุโส
นายเจษฎา สีสุธก
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวสุนันทา ใสจันทึก
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No image
นายวิทยา สุจิรวรกุล
ปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่อาวุโส
นายพรพิทักษ์ พลารักษ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No image
นายอดิเรก จันทะศิลา
ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อนชำนาญงาน
นางสาววลีรัตน์ อินทเวช
เจ้าพนักงานสัตวบาล

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวินัย บุตรดี
ปศุสัตว์อำเภอมะขามอาวุโส
นายวิชา พุทธศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวธนาภรณ์ ฉัตรวิไล 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางอนงค์ ธรรมเกษร
 ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ชำนาญงาน
นางสาวสิริกร กรทรัพย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางประภาศรี  ธรรมเจริญ 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายนพดล อิงประภานนท์
ปศุสัตว์อำเภอสอยดาวอาวุโส
นายชุติเทพ ภูมิพันธุ์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นายสมชาย จันทร์สำราญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
   
นางสาวอาภาพรณ์ ฟองดี
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมวอาวุโส
นางสาวสุนิสา  ชอบสูงเนิน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายหาญ แก้วนุ่ม
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
No image
   
 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม         ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No image
นายทยากร​ เพ็ชร์ผ่อง
 ปศุสัตว์อำเภอนายายอามอาวุโส

 เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
   
นางสาวเสาวลักษณ์​ คำเพ็ชร
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ         ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No image
นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง
ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏชำนาญงาน
นางสาวประภาพรรณ ครองเคหา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์