บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
นายสัตวแพทย์ชาติชาย ยิ้มเครือ
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
โทรศัพท์ 0 3931 2601  
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     
ฝ่ายบริหารทั่วไป          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 0
นางสาวพนิดา ฟูคณะ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางปวีษา อัตถาหาร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวธันญธรณ์ เริงปรีดารมย์
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
 

 จ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์
นางสาวกฤศวรกร คล้ายสอน
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
 
     
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 14
นางอนงค์ ธรรมเกษร
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์
น.สพ.วสุวัช กะตะศิลา
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายกำธร โคตรสุวรรณ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
     
 
 
นายภูวดล สกุลกิตติมากร
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
 
     
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 17
น.สพ.ปราโมช พวงชมภู
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สพ.ญ.ปิยากร ทองสุข
 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวชญาภา กลางเนิน
นักวิชาการสัตวบาล
     
 
นายฐานภพ พวงสมัย
นักวิชาการสัตวบาล
นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วสระแสน 
 
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
     
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์          ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 16
น.สพ.มนัสกิจ พลศรี
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

นายสัตวแพทย์
นางสาวธีราพร ศิราไศรย
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
นายวุฒิพงษ์ สุนาพันธ์
 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายอลงกรณ์ ธุระทำ
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายอลงกต ทองวิเวก
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
นางนันทนา พวงสุนทร
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวอัจฉรา  กวีรักษ์
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
นายนันทภพ ยอดธงทองคำ
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
   
นายบุณยกร ไขศรี
จ้างเหมาบริการงานด้านวิทยาศาสตร์
   
     
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์          ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 039-312601 ต่อ 14
นายพงษ์ศักดิ์ เขื่อนเก้า
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์
นายสุนทร บุญมีมาก
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นางสุภาพร จันทวิสูตร
นักวิชาการสัตวบาล
     
นางสาวเยาวรัตน์ ไขศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศุภรดา ไขศรี
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นางสาวสุกัญญา คำอ่อน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
 
 
 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
นายสุทธิคุณ แซ่ลิ้ม
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
 
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวจีรวรรณ สาระทัศนานันท์
 ปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบุรี
นายนที มาทรัพย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
  นายภานุพงษ์ ดิษชัง
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขลุง          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No image
นายอยุทธ์ รจนากูล
 ปศุสัตว์อำเภอขลุงอาวุโส
นายเจษฎา สีสุธก
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวสุนันทา ใสจันทึก
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
No image
   
นางสาวกรกนก แซ่เตียว
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
 
 
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวิทยา สุจิรวรกุล
ปศุสัตว์อำเภอท่าใหม่อาวุโส
นางสาวอุมาพร ภักกะโทก
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นายพรพิทักษ์ พลารักษ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
No image
No image
 
นางสาวอรณิช ศิริวรรณ
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
นางสาวอุสุมา กันธวงศ์
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
 
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายอดิเรก จันทะศิลา
ปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อนชำนาญงาน
นางสาววลีรัตน์ อินทเวช
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวพันทิวา สีชมภู
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมะขาม          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายวินัย บุตรดี
ปศุสัตว์อำเภอมะขามอาวุโส
นายวิชา พุทธศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางสาวธนาภรณ์ ฉัตรวิไล 
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
   
นางสาววษา ใจปลื้ม
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมพร พานิชรัมย์
 ปศุสัตว์อำเภอแหลมสิงห์ชำนาญงาน
นางสาวสิริกร กรทรัพย์
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายพัฒนะ ธรรมเจริญ
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสอยดาว          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 ปศุสัตว์อำเภอสอยดาวอาวุโส
นายชุติเทพ ภูมิพันธุ์
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นายสมชาย จันทร์สำราญ
เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
   
นางสาวอาภาพรณ์ ฟองดี
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมว          ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายสมฤกษ์ ม่วงไหมทอง
 ปศุสัตว์อำเภอแก่งหางแมวอาวุโส
นางสาวสุนิสา  ชอบสูงเนิน
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นายหาญ แก้วนุ่ม
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
 
นายปิยวัฒน์ ดีล้วน
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
นางสาวบุญสิริ สีหนองดุม
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
 
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม         ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No image
นายทยากร​ เพ็ชร์ผ่อง
 ปศุสัตว์อำเภอนายายอามอาวุโส
ว่าที่ร้อยตรีภรัณยู สาระคำ
 เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
นางสาวณิชานันท์ จันทมงคล
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
     
   
นางสาวพีรธิดา ชีวาภรณาภิวัฒน์
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
   
     
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏ         ติดต่อได้ที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ปศุสัตว์อำเภอเขาคิชฌกูฏชำนาญงาน
นางสาวประภาพรรณ ครองเคหา
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางอุไรวรรณ์ ครองเคหา
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์