สถิติการให้บริการขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์(ราย) ปีงบประมาณ 2565
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

O15